Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ALFASOLID δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ALFASOLID, τους τρόπους που τα συλλέγει και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Η ALFASOLID συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου:

  • να επικοινωνεί κατάλληλα και να ενημερώνει την Ελληνική και Κυπριακή βιομηχανία για τις νέες τεχνολογίες SOLIDWORKS (DS SolidWorks Corp), Geomagic (3D Systems) ή και άλλων τεχνολογικών λύσεων που υποστηρίζει καθώς και για τις εκδηλώσεις της,
  • να εκπληρώνει το ρόλο της προς το δημόσιο και ιδιωτικό συμφέρον, όπως η εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων απέναντι στους πελάτες της, τους συνεργάτες της και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην ALFASOLID εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτά διαβιβάζονται στην ALFASOLID από συνεργάτες προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στο ρόλο της. Η ALFASOLID συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων.

Ο διαδικτυακός τόπος της ALFASOLID δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Επομένως, η ALFASOLID δεν συλλέγει εν γνώσει της ούτε τηρεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν παιδιά.

Η ALFASOLID δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από αθέμιτη χρήση, αλλοίωση ή απώλεια. Διατηρεί τα δεδομένα με ασφάλεια και τα αντιμετωπίζει με ευαισθησία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται με ασφάλεια σε εξυπηρετητές της ALFASOLID. Αυτές οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από έλεγχο ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα και η πρόσβαση περιορίζεται στο προσωπικό που χρειάζεται τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στις βάσεις δεδομένων καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.

Η ALFASOLID δεν αποκαλύπτει και δεν πουλά προσωπικά δεδομένα σε άτομα, εταιρείες ή άλλες εξωτερικές οντότητες. Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.

Η ALFASOLID διασφαλίζει κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή. Ως υποκείμενα των δεδομένων δύναστε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά, δύναστε να αιτηθείτε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να αφαιρεθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από το σχετικό κατάλογο παραληπτών ενημερωτικών εκδόσεων της ALFASOLID, οποτεδήποτε το επιθυμείτε.

Η ALFASOLID προτίθεται να σας ενημερώνει για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ALFASOLID, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: