Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Δείτε εδώ τους Θεματικούς τομείς προτεραιότητας
Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

  • Δαπάνες προσωπικού.
  •  Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
  •  Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
  • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργοησιμο
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  •  Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
  •  Δαπάνες καινοτομίας
  •  Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση:

Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
-200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
-350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
-450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις
-500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
-1.000.000 ευρώ
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
-2.000.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση των προτάσεων σας από την All about Business.

AlfaSolid | Ηούς 127 | Πετράλωνα| Αθήνα | 11853 |

Τηλ: +30 210-3414408 | Φαξ: +30 210-3414130 | info@alfasolid.com

www.alfasolid.gr/

https://www.facebook.com/AlfaSolid